O škole

 

 

MOTTO:

Dnešní den je pozoruhodný den. Je tvůj. Včerejší den ti už vyklouzl z rukou. Zítřek ještě nemáš přislíben. Ale ten Dnešní den, je ten jediný, kterým si můžeš být jistý. Můžeš ho naplnit, čím jen chceš. Využij ho. Dnes můžeš někomu udělat radost, můžeš někomu pomoci, možná ti večer někdo poděkuje, že existuješ. Dnešní den je významný.
JE TVŮJ

 

Adresa: Mateřská škola Korycanská 14
181 00 Praha 8

Ředitelka: Bc. Kateřina Pechová, DiS.

Úřední hodiny: středa 13.00-16.00 hod.

 • ředitelka školy Bc. Kateřina Pechová, DiS. 721 775 766
 • vedoucí učitelka Hana Tejchmanová 603 562 990
 • hospodářka Ing. Lubomíra Drtinová tel. 725790618
 •  provoz. zaměstnanec Věra Kopalová tel. 725790619
 • správce fondu Poradního sboru rodičů Hana Tejchmanová 603 562 990

Do tříd s integrací dětí se zařazují děti s poruchami imunity, děti s alergií (potravinová, pylová), děti s bronchiálním astmatem, děti  s kožními ekzémy. Strava je přizpůsobena individuálním potřebám dětí.. Dále je možné zapsat dítě i s jinou zdravotní poruchou po konzultaci s ředitelkou školy – diabetici aj.

 

Stálé aktivity:

seznámení s angličtinou v rámci ranních her

 • plavání
 • kulturní akce, divadla
 • výtvarný kroužek
 • logopedický kroužek
 • oslavy dětí
 • malý zahradník
 • flétnička
 • předškoláček
 • posezení s rodiči při besídkách
 • konzultační hodiny pro rodiče: středa 13.00-17.00 hod.
 • výjezdy do školy v přírodě
 • výlety

Někteří lidé si myslí, že v mateřské škole si děti  jen hrají a málo se učí, ale hra je pro předškolní děti  základem poznání. Hodně se naučí právě při hře.  Toto prokázala mnohaletá průzkumová akce.  Počet básniček, které dítě zná, není důkaz  připravenosti na školu (školní zralosti).   Důležitý je rozvoj tělesný, duševní, emoční a  sociální. Právě tak je důležitá spolupráce rodiny a  vzájemný pozitivní vztah mezi rodiči, školkou a  učitelkou. Velkou měrou se tento vztah přenáší i na  dítě. Rodiče se mohou podílet i na plánování různých akcí a činností. Byla jim tato skutečnost  nabídnuta. A plán práce je individualitou každé  školy a s plánem jsou rodiče na začátku školního roku seznámeni osobně.

Od roku 2009 pracujeme podle našeho vzdělávacího  programu „Hrátky s dráčkem Korycánkem.“ Náš úkol je podporovat soc. klima ve třídě,  kamarádství všech dětí, ohleduplnost, soucítění a  možnost seberealizace.

Jedna z rolí učitelky je, aby byla schopna naučit  dítě rozpoznávat jeho práva a bránit jeho práva a to  leckdy i proti rodičům. Být obhájcem práv dítěte a  zároveň respektovat práva rodičů je složité (i pro  celé instituce, natož pro učitelku).

„Učitelka musí být vnímavá k vlivům případného  nesprávného jednání rodičů (i dětí), včas je  zachytit.“ PhDr. Tomanová CSc., PFUP Olomouc

 

Základní informace

Rozdělení do tříd:

Děti jsou zapsané ve čtyřech třídách MŠ a ve třech třídách s integrací dětí. Třídy  jsou heterogenní, což umožňuje společné  zařazení sourozenců. Děti mohou pracovat se  stejně starými kamarády a zároveň získávají  sociální zkušenosti s mladšími i staršími dětmi.  Dítě si může vybírat kamarády nejen podle věku,  ale i podle svých  sociálních potřeb.

Adaptace bez slziček:

Každé nové dítě prochází adaptační dobou. Ta je  přímo závislá na osobnosti dítěte. Po ukončení  adaptace informuje učitelka rodiče, jak proběhlo  zařazení dítěte. Rodiče v adaptační době mají  přístup až do třídy a po dohodě s učitelkou mohou  s dítětem ve třídě i pobýt.

Úspěšná adaptace ovlivňuje kvalitu dalšího  pobytu dítěte v mat. škole. Dítě, které vnitřně  nepřijme svůj pobyt v mat. škole, není nastaveno na  možnost rozvoje v mat. škole. Krátká přítomnost  rodiče a pozvolný vstup se při tomto procesu jeví  jako pozitivní pro všechny strany.

 

MŠ Korycanská 14:

Třída ptáčků                  Iva Valutová, Hana Tejchmanová,

Třída žabiček                 Bc. Pavla Valková.       Ilona Šindlerová

Třída kočiček                Markéta Šťastná.       Bc. Eva Řehulková                              

Třída berušek               Denisa Pomikálková,  Lucie Líbalová, Bc.Kateřina Pechová, DiS.

MŠ Korycanská 12:

Třída lvíčat                  Barbora Hilská, Ulyjana Lavterbachová,DiS.

Třída slůňat                Klárka Huttrová, Mgr. Lukáš Konrád 

Třída opiček                 Jiřina  Vyhnanovská  
                                        

Zdravotnice             Jana Šilhanová

                                     Květa Jíšová

                                     Věra Fůrová, DiS.

                                       

Bc. Kateřina Pechová, DiS. ředitelka 
Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 2023-2024

Provozni rad skolni jidelny MS2324

Provozni rad skolni jidelny SMS2324

 

Žádost o uvolnění z předškolního vyučování

Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v Mateřské škole Korycanská

 

 

 

Řád naší školičky

Dopolední program:

 Mateřská škola se otevírá v 7.00 hod. MŠ Korycanská 14 i MŠ Korycanská 12.  Od této doby jsou otevřeny šatny.  Příchod dětí do mateřské školy je od 7,00 do 8,30 hod.Rodiče mají možnost se v případě potřeby domluvit o individ.příchodu /lékař, logopedie, atd./

 Děti se postupně scházejí ve třídách. Učitelky pracují podle RVP a  děti mají vlastní volbu  hry. V 9.00 hod. přivážejí kuchařky do  tříd svačiny . Děti v klidu svačí. Po svačině učitelka pokračuje  v činnosti s dětmi až do pobytu venku.

Při pobytu venku, děti využívají prostor školní zahrady, nebo  chodí na vycházky do okolí mateřské školy. Délka pobytu je  závislá na povětrnostních podmínkách.

Odpolední program:

Odpolední odpočinek je od 13.00 hod. do 14.30 hod.

I kdyby !!!! se děti v mateřské škole nic nenaučily,  tak skutečnost, že fungují dohromady, dokážou se  domluvit, pozdravit, oslovit, pochválit i pokárat,  pomoci i pohladit, ustoupit, nám dává odpověď, že  ta doba nebyla promarněná.