Aktuality

 

Informace o přijetí dětí do MŠ Korycanská 14 s integrací a Korycanská 14 najdete v kolonce zápis.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče zde máte oznámení o letním provozu 2024, který bude shodný jako loňský rok– tedy první 3 týdny v červenci v naší kmenové MŠ

MČ Praha 8: Aktuality ze školství – Oznámení o přerušení provozu mateřských škol v letních měsících školního roku 2023/2024

Oznameni_o_preruseni_provozu_MS_zrizenych_MC_Praha_8

Na třídách budete mít připravené přihlášky na prázdninový provoz. Prosím o jejich případné vyplnění a podepsání seznamu seznámení se s prázdninových provozem do 31.1.2024

S ohledem na brzké oznámení letního provozu (konec srpna 2023) doporučuji termín odevzdávání přihlášek do 31. ledna 2024, termín pro provedení platby za školné (pozn. jelikož jde o 3 týdny, tak každý týden je 25% měsíčního školného) a stravné do 29. února 2024.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
naše Mateřská škola se zapojila do projektu MEZI NÁMI, program přečti
O projektu:
V programu PŘEČTI jsou čtecí babičky a dědečkové čtou dětem pohádky v mateřských školách. Vždy se snažíme vybrat školku, která je pro seniora blízká, ať již vzdáleností nebo srdcem. Program, který běží od září 2015, se setkal s velkým ohlasem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů. Nejvíce čtecích babiček a dědečků, kteří chodí pravidelně dětem číst, je v Praze, ale postupně se jejich řady rozšiřují i v dalších regionech České republiky.
více na:
https://www.mezi-nami.cz/program-precti
Naše čtecí babička viz přiloha.
Moc děkujeme a těšíme se na prožité chvilky se čtecí babičkou.
 
Ředitelka školy vydává tuto směrnici č.1/2022, za účelem provedení usnesení ZMHP, jež umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Stanovuje zde podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023.
Přílohou je Žádost o prominutí úplaty a Žádost o čerpání Fondu solidarity.
Podání žádosti zákonným zástupcem řediteli školy je nutné podat osobně ředitelce školy v úředních hodinách, datovou schránkou(t8nyf57) nebo osobně hospodářce školy(po telefonické dohodě 721 775 766,725 790 618)
 
 
 
Naše MATEŘSKÁ ŠKOLA se zapojila do projektu Podpory polytechnického vzdělávání v MŠ.
Díky finanční podpoře MČ části Praha 8, při spolufinancování projektu a podpoře v rámci OP Praha -pól růstu, jsme mohli postavit krásnou venkovní učebnu pro naše děti. 
Od ŘÍJNA 2022 má Mateřská škola nově vybudovanou Venkovní polytechnickou učebnu. V rámci operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Ve které děti mohou plnohodnotně prožívat celodenní program. Mohou tak být celý pobyt v MŠ od jara do podzimu na čerstvém vzduchu a plnohodnotně se zapojovat do činností v rámci RVP. Tato učebna je vybavena osvětlením a přívodem vody, krásným dřevěný nábytkem pro děti a paní učitelky.  Proto se můžeme s dětmi věnovat v této učebně i výtvarným činnostem a keramice, badatelským činnostem v rámci enviromentální výchovy, pozorovat přírodu a využívat ji k pěstitelským činnostem. Je to tak vhodné zázemí pro rozvoj enviromentální a polytechnické výuky na stávající zahradě školy.
V Mateřské škole bude vytvořeno zázemí pro rozvoj pohybových aktivit dětí, které jsou významným prostředkem pro jejich celkový osobnostní rozvoj, sociální začlenění a rozvoj společenských kompetencí.

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ Korycanská s integrací zdravotně oslabených dětí“, registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002178, podpořený v rámci 48. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023.

Projekt řeší vybudování venkovní učebny s vybavením pro rozvoj EVVO, polytechniky a jemné motoriky cílových skupin včetně dětí se SVP a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Korycanská, integrující děti s velmi závažným zdravotním omezením.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 
ROZPOČET PRO ROK 2024
 
 
 

ROZPOČET NA ROK 2023

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2023.html

 

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2023.html

MŠ Korycanská – výhledový rozpočet MČ 2023- Zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-MC-Praha-8-na-rok-2022-a-strednedobeho-vyhledu-MC-Praha-8-do-roku-2027.html

 

MŠ Korycanská – výhledový-rozpočet-MČ-2022

 

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2022.html

 

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

https://www.praha8.cz/Navrh-rozpoctu-na-rok-2021-a-strednedobeho-vyhledu-do-

https://www.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2021.html

Snimek obrazovky 2021 11 22 v 11 32 09

Snimek obrazovky 2021 11 22 v 11 48 16Snimek obrazovky 2021 11 22 v 11 47 13

 

https://m.praha8.cz/Rozpocet-mestske-casti-Praha-8-pro-rok-2021.html

 

 

Navrh-rozpoctu-na-rok-2020

„Návrh rozpočtu na rok 2020 ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8, které se bude konat dne 13.5.2020.“

 

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení  
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2020  
               
            v tis. Kč  
Návrh na rok 2020 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam.  
 
Mateřské školy 1 569 719 2 052 565 802 15 828 2 153 401 4 846,85  
Základní školy 4 657 003 18 375 1 682 783 109 013 6 467 174 12 150,85  
Školní jídelny 63 102 0 22 717 1 156 86 975 251,77  
Základní umělecké školy 15 504 0 5 582 28 21 114 34,74  
Domy dětí a mládeže 10 639 2 170 4 567 310 17 686 24,22  
CELKEM 6 315 967 22 597 2 281 451 126 335 8 746 350 17 308,43  

 

 

                                

Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 415 000,– Kč

z toho:

platy a odvody zdravotníků  1800000,– Kč

odpisy 171 000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2020

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 878 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy   190000,– Kč

 

Zveřejnění výhledového rozpočtu na rok 2021

na základě zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4

101 MŠ Korycanská 3111 – předškolní zařízen

4 900 000,– Kč

z toho:

platy a odvody 1800000,– Kč

odpisy 190000,– Kč